Onko Siun sotessa Kittilän tautia?

Tänään Siun soten valtuustossa olin pakotettu esittämään, ettei johtaville tilivelvollisille myönnettäisi vastuuvapautta eikä tilinpäätöstä vahvistettaisi. Tämä ilmeisesti on monimutkainen asia, ja teen parhaani selventääkseni syitä ratkaisuuni sekä perusteita. Oletan, että tämä onnistuisi parhaiten siten, että alla kommentoin kokouksessa pitämääni puhetta mahdollisin viittein. Nämä kommentit ovat sulkeissa ja kursiivilla. Olennaiset asiat puheestani olen lihavoinut. Huomautettakoon, että Kittilä-konsernin taloudellinen koko on noin seitsemäsosa Siun sotesta.

Arvoisa Siun Soten valtuusto,

Esitän seuraavaksi muutaman havainnon ja kysymyksen, joihin tilinpäätös, arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta:

Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja luettelee madonluvut siitä, että maksuosuuksia ei ole kirjattu tilinpäätökseen yhtymävaltuuston päätöksen eikä perussopimuksen määrittämin perustein – tämä perusteluineen on esitetty liitetiedoissa. Tältä osin on mahdollista, että tilinpäätös ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa Siun soten toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Maksuosuuksien laskentajärjestelmän käyttöönotossa on ongelmia. Maksuosuuksien määrittämisessä on ollut mukana omistajaohjausryhmä, joka ei ole kuntalain mukainen päätösvaltainen toimielin. Nämä seikat on tilintarkastuskertomuksessa avattu perusteellisesti, ja kommentti on, että hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti ja riskienhallinta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti – muilta kuin edellä selostetuin osin (tilikautta 2018 koskeva tilintarkastuskertomus).

Kittilän kyseenalaisessa tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja suositteli vastuuvapauden myöntämistä, ja sanamuoto oli, että hallintoa on pääsääntöisesti hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti (sanamuotoa käsittelevä Suomen Kuvalehden artikkeli). Korrelaatio Kittilän ja Siun soten tilintarkastuskertomusten välillä on häiritsevä.

(Tilintarkastuskertomus voi olla vakiomuotoinen, mukautettu tai kielteinen. Vakiomuotoisessa kunnan tilintarkastuskertomuksessa sanottaisiin: ”kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.” Näin ollen Siun soten ja Kittilän tilintarkastuskertomukset eivät ole vakiomuotoisia eli ”puhtaita”. Kuntalain 125 §: ”Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.” Oma pohdintansa on, onko tilintarkastajan havaitsema virhe/vahinko Siun soten osalta vähäinen vai ei, mutta tilintarkastuskertomuksen teksti on sikäli muistutustekstiä, että siinä nostetaan esille havaitut mahdolliset lainvastaisuudet tai valtuuston päätösten vastaisuudet, ja koska ne on nostettu esille tilintarkastuskertomuksessa, se puhuu sen puolesta, että kyse ei ole vähäisestä tai epäolennaisesta asiasta. Koska tilintarkastuskertomuksessa tätä ei kuitenkaan kutsuta muistutukseksi, niin ilmeisesti asia on mahdollista juridisteknisesti tulkita niin, etteivät sitä myöskään koskisi muistutuksen käsittelytavat.)

Alan asiantuntijana totean, että mainittujen seikkojen perusteella olisi ollut mahdollista antaa Siun soten osalta lausunto, jossa ei puolleta tilinpäätöksen vahvistamista eikä ylimmän johdon vastuuvapautta. (Tilintarkastuskertomus on mukautettu eikä ”puhdas” vakiomuotoinen, ja jos muistutukselta vaikuttavaa tekstiä kutsuttaisiin muistutukseksi, esittelemälleni menettelylle olisi vahvat perusteet. Ei pitäisi olla niin, että sisällön ollessa sama menettelytavat olisivat riippuvaisia siitä, millä nimillä asioita kutsutaan.)

Olen hämmästynyt siitä, että tilintarkastuskertomuksessa näitä seikkoja puolletaan. On myös erittäin mielenkiintoista, että vastuunalainen tilintarkastaja vaihtui juuri ennen tilintarkastuskertomuksen antamista. Tiedän muutamia tapauksia, joissa näin on oikeushistoriassa menetelty, ja niihin on liian usein liittynyt se, että tilintarkastaja on kirjoittanut negatiivisen lausunnon tarkastuskohteestaan, jonka jälkeen tarkastuskohteen johto vaihtaa tilintarkastajaksi sellaisen, joka suostuu johdon kannalta tarkoituksenmukaisen tilintarkastuskertomuksen kirjoittamaan (esimekiksi 25.3.2014 Kittilän tytäryhtiön Hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd:n osalta näin meneteltiin, ja tilintarkastajan ja hallituksen vaihtamisen jälkeen toimitusjohtajan erottaminen ja häneen kohdistunut tutkintapyyntö poliisille peruttiin).

Siispä kysyn:

  • Mikä on oikea syy siihen, että vastuunalaista tilintarkastajaa vaihdettiin lennosta juuri ennen tilintarkastuskertomuksen jättämistä tilanteessa, jossa on käynyt ilmi niin merkittäviä epäselvyyksiä, että ne mainitaan jopa uuden vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa? (Minulle vastattiin, että tilintarkastajan vaihtaminen on tullut ilmoitusasiana tilintarkastusyhteisöltä kuntayhtymälle.)
  • Onko niin, että edellinen vastuunalainen tilintarkastaja ei olisi puoltanut vastuuvapauden myöntämistä ylimmälle johdolle eikä tilinpäätöksen vahvistamista? (Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen vastasi tähän toisen kerran asiaa kysyttyäni, ettei voi tietää, mitä edellisen vastuunalaisen tilintarkastajan raportti olisi mahdollisesti sisältänyt. Tämä raportti on salainen asiakirja eikä minulla ole siihen pääsyä, mutta sen olemassaolo on pääteltävissä tarkastuslautakunnan pöytäkirjasta kokouksessa 20.5.2019, kuten myös se, että uusi vastuunalainen tilintarkastaja on sen sisältöä ”täydentänyt” 31.5.2019. Pöytäkirjan mukaan ainakin tarkastuslautakunnan jäsenet ja yhtymähallitus ovat tietoisia näiden asiakirjojen sisällöstä. Koska toimitusjohtaja Pirskanen on hallituksen esittelijä, myös hän todennäköisesti on tämän asiakirjan sisällöstä tietoinen, varsinkin kun on ollut läsnä 29.5.2019 kokouksessa, jossa on omana otsikkonaan ”salassa pidettävien asioiden käsittely”, ja koska on oletettavaa, että tämä asiakirja on ollut siinä käsittelyssä.)

Koska olen tarkastusalan ammattilainen, minua koskee lain mukaan ankara vastuu ammattitaitoni alaan kuuluvassa päätöksenteossa. En voi vedota tietämättömyyteeni, koska ammattiini kuuluu olla perillä näistä asioista ja tietää. Vaaditaan vielä paljon lisätutkimusta ja -työtä ennen kuin tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää – osoittaahan sen jo tämä leikkaa ja liimaa -paikkalappujen lisäily tilinpäätökseen, viimeisin lisäys on näemmä tehty 31.5.

Siksi minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin esittää, että vastuuvapautta ei myönnetä toimitusjohtajalle, talousjohtajalle, hallintojohtajalle eikä yhtymähallituksen jäsenille. Lisäksi esitän, että tilinpäätöstä ei vahvisteta. En halua joutua juridiseen vastuuseen virheen tekemisestä tilinpäätöksen hyväksymisessä enkä vastuuvapauden myöntämisessä.

Vähemmän yllättäen esitykseni hävisi (kiitos Martti Juntuselle ja Eeva Abellille tuesta ja kannatuksesta), ja jätin kirjallisen eriävän mielipiteen.

Pidin vielä erillisen perinteisen puheen korruption ja lahjonnan torjunnasta.

Arvoisa Siun soten valtuusto,

Tilinpäätöksessä sivulla 16 kuitataan korruption ja lahjonnan torjunta sillä, että ”kuntayhtymän korruption ja lahjonnan torjuntaa kuvataan henkilöstöjohtajan ohjeessa vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista”. Tämä ei täytä kirjanpitolain luvun 3 a vaatimuksia korruption ja lahjonnan torjunnasta kertomiselle. Tähän toimintakertomuksen osioon ei ole tarkoitus kirjoittaa yleispätevää jargonia vaan tehdä selvyyttä siitä, miten kuntayhtymässä korruptiota ja lahjontaa torjutaan ja erityisesti millaisia tuloksia näillä torjuntamenetelmillä on. Olisi kaikin puolin toivottavaa, että vuoden 2019 tilinpäätöksen laatimisessa tästä otettaisiin onkeen ja alettaisiin noudattaa kirjanpitolakia.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *